دانشگاه فنی و حرفه ای نقش مهمی در توسعه کار آفرینی دارد

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر