ایسما: متوجه شدم استقلال تیم بزرگی است

در حال انتقال به منبع خبر