2844 حادثه دیده سیل همدان امداد رسانی شدند

همدان پیام
در حال انتقال به منبع خبر