برقراری ارتباط فیبر نوری بین فرودگاه های گرگان و کلاله

سبز البرز
در حال انتقال به منبع خبر