کمیته امداد وامدار مجلس و دولت نبوده و تحت نظر ولایت است

در حال انتقال به منبع خبر