شعر خوش گفتی وُ چنگ تر زدی

انتشار گفتمان عصر مشروطه، مرهون موسیقی و شعر است. نظام رسانه ای هنر پیشروتر از پیاده نظام مشروطه خواهی، به تکمیل و ترویج گفتمانِ سیاسی قدم برداشت و بیداری بیشتر جامعه ایرانی را رقم زد. بافت فرسوده فکری توده از پس خرده نهضت هایی هم چون «روزنامه»، «ترجمه»، «مدرسه» و «اعزام های تحصیلی به فرنگ» که عموماً خاستگاهی طبقاتی و اشرافی داشتند آماده آواربرداری بود که با ظهور ادبیات وُ موسیقی مشروطه وَ عمومی تر شدن معارضانِ حاکمیت، مأموریت غیرممکنِ تحول اجتماعی و نوزایی سیاسی ممکن شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir