اخباری برای «آتش سوزی در تالار وزارت کشور» یافت نشد!