اخبار

آسیب اجتماعی

تلاش برای به زیستن
روزنامه جام جم |

تلاش برای به زیستن

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد دچار معلولیت، قربانیان مواد مخدر، سالمندان نیازمند، بیماران روانی مزمن، کودکان کار و خیابان و در مجموع، همه آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب ؛ این لیست بلندبالایی از گروه های هدف سازمان بهزیستی کشور است که از بدو تشکیل آن در سال 1359 تا امروز حمایت، توانبخشی و بازپروری آنها به این سازمان واگذار شده است، نهادی که حجم بالای فعالیت هایش آن را به یکی از بزرگ ترین دستگاه های اجتماعی کشور تبدیل کرده و باعث شده این سازمان همواره برای انجام مأموریت های گسترده و متنوع خود با چالش های بسیاری مواجه باشد... اما با توجه به نوع وظایف محوله به سازمان بهزیستی، همواره مسؤولیت های این سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با بسیاری از دستگاه های اجتماعی و امنیتی کشور همپوشانی داشته است؛ موضوعی که از نظر بسیاری از مددکاران اجتماعی ، موجب ایجاد موازی کاری بین بهزیستی و بعضی از نهادها شده و این سازمان را برای عمل به وظایف خود با مشکل مواجه کرده است