مشاهده همه اخباراستخدام بسته بند

 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • وسط کار و بسته بند آقا و خانم

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به تعدادی وسط کار یا بسته بند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به تعدادی وسط کار و بسته بند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • به تعدادی وسط کار و بسته بند

  دهوند |۱۸:۰۹
 • بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • نیروی بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۲ روز قبل
 • یک نفر خانم آشنا به

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • بسته بند خانم – پوشاک

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی خانم بخارکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی اتوکار و بسته بند

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی بسته بند

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک بسته بند خانم یا آقا

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند و

  دهوند |۲ روز قبل
 • بسته بند آقا

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی کارگر ساده و

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • یکنفر انباردار و بسته بند

  دهوند |۳ روز قبل
 • وسط کار و بسته بند

  دهوند |۳ روز قبل
 • به یک نفر خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی خانم جهت

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • بسته بند خانم جهت

  دهوند |۴ روز قبل
 • بسته بند خانم نیمه وقت

  دهوند |۴ روز قبل
 • کارگرساده

  دهوند |۴ روز قبل
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۴ روز قبل
 • همکار خانم جهت کار

  دهوند |۴ روز قبل
 • بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک کارگر ساده خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • تنه دوز و وسط کار و

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند

  دهوند |۴ روز قبل
 • همکار خانم جهت

  دهوند |۴ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • به یک خانم

  دهوند |۴ روز قبل
 • یکنفر انباردار و بسته بند

  دهوند |۴ روز قبل
 • تعدادی جیب دوز و راسته دوز

  دهوند |۵ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۵ روز قبل
 • یکنفر بسته بند خانم

  دهوند |۵ روز قبل
 • همکار خانم جهت

  دهوند |۵ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۵ روز قبل
 • تعدادی خانم جهت بسته بندی

  دهوند |۵ روز قبل
 • تعدادی کارگر ساده و بسته بند

  دهوند |۵ روز قبل
 • تعدادی کارگر بسته بند

  دهوند |۵ روز قبل