اخباری برای «افزایش میزان ناپایداری جوی» یافت نشد!