اخباری برای «انفجار نزدیک سفارت ایران در پاکستان» یافت نشد!