اخباری برای «بازتاب حمایت رهبری از تیم مذاکره کننده» یافت نشد!