اخباری برای «تولد امیرالمونین علی (ع) و روز پدر» یافت نشد!