اخباری برای «ثبت رکورد سنگین‌ترین روز عملیات اربعین» یافت نشد!