اخباری برای «درگذشت سلیم مؤذن زاده اردبیلی» یافت نشد!