اخباری برای «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» یافت نشد!