مشاهده همه اخبارسالمند

 • علل و درمان احساسات غم انگیز در زنان متاهل

  پرداد |دیروز
 • تعدادی خانم جهت نگهداری از

  دهوند |دیروز
 • تعدادی مراقب خانم

  دهوند |دیروز
 • ( نخبگان آرامش )

  دهوند |دیروز
 • لوتوس عاطفه

  دهوند |دیروز
 • خانمی جهت نگهداری سالمند

  دهوند |دیروز
 • # همزیستان #

  دهوند |دیروز
 • تعدادی مراقب حرفه ای

  دهوند |دیروز
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |دیروز
 • ( آرامش نخستین )

  دهوند |دیروز
 • # همیاران فرشته #

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی خانم

  دهوند |دیروز
 • حقوق 800 / 1 م

  دهوند |دیروز
 • حقوق200 / 1تا000 / 2

  دهوند |دیروز
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |دیروز
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |دیروز
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |دیروز
 • مراقب خانم جهت نگهداری

  دهوند |دیروز
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |دیروز
 • خواسته های سالمندان باید به درستی شناسایی و رفع شود

  مرور نیوز |دیروز
 • خواسته های سالمندان باید به درستی شناسایی و رفع شود

  مهر نیوز |دیروز
 • ایجاد محیط های دوستدار سالمند/امید به زندگی افزایش یافته است

  مهر نیوز |دیروز
 • استخدام خانم ترک زبان جهت نگهداری از کودک و سالمند

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام نیرو جهت نگهداری از سالمند – شهر زنجان

  ای استخدام |دیروز
 • خون بندناف و افزایش توانایی مغز

  فانوس نیوز |دیروز
 • خواب کوتاه مغز سالمندان را پیرتر می کند

  آخرین خبر |۲ روز قبل
 • شیوه زندگی سالم به سالمندان و اعضاء خانواده آنان امر مهمی است

  روزنامه رسالت |۲ روز قبل
 • تعدادی خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک نیروی خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • حقوق 000 / 000 / 2 تومان

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی کمک بهیارومراقب

  دهوند |۲ روز قبل
 • 100 نفر خانم و آقا

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یک مراقب ساده

  دهوند |۲ روز قبل
 • خانمی جهت نگهداری از سالمند

  دهوند |۲ روز قبل
 • # موسسه فرشته #

  دهوند |۲ روز قبل
 • آرمان سلامت

  دهوند |۲ روز قبل
 • نگهداری سالمند و کودک

  دهوند |۲ روز قبل
 • خانم جهت نگهداری ازکودک و

  دهوند |۲ روز قبل
 • # همیاران فرشته #

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یکنفر خانم جهت نگهداری

  دهوند |۲ روز قبل
 • ( آرامش نخستین )

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی خانم جهت

  دهوند |۲ روز قبل
 • خانمی باتجربه وسابقه کارجهت

  دهوند |۲ روز قبل
 • ( نخبگان آرامش )

  دهوند |۲ روز قبل
 • خانم میانسال(40سال به بالا)

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی خانم جهت

  دهوند |۲ روز قبل
 • # همزیستان #

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی خانم نگهدار

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی مراقب خانم

  دهوند |۲ روز قبل