اخباری برای «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» یافت نشد!