اخباری برای «سرپرست دادسرای امور جنایی تهران» یافت نشد!