اخبار

سینما

روزنامه شهروند |

داروغه های هنرمند و قلم به دستان جایزه بگیر!

امین فرج پور روزنامه نگار... چند وقتی می شود؛ یعنی درست از روزهایی که نام هادی رضوی و محمد امامی و دادگاهی شدن شان در رسانه ها پیچیده؛ که می بینیم هجمه آگاهانه و فراگیری علیه یکی از سرمایه گذاران جدید سینما آغاز شده و در این راه همه کاری آزموده شده و حتی شنیده ام که از سفارش مطلب به نویسندگان و منتقدان سینمایی هم ابا نشده- که فلان مبلغ را بگیر و فلانی را زیر سوال ببر؛ که اگر نگاهی داشته باشید به رسانه های هفته های اخیر، به راحتی می فهمید منظور از فلانی کسی نیست جز محمدصادق رنجکشان- که انگار با توپ پر آمده و این توپ پر هم انگار خواب خیلی ها را آشفته! اگر هدف از این حملات و تهاجمات نجات سینمای ایران از ورطه ای بود که «پول های کثیف» و «سرمایه های مشکوک» می خوانند، حرفی نبود؛ که مگر کسی با پاکسازی سینما مشکلی دارد یا می تواند داشته باشد؛ اما مشکل در این جاست که کسی در این چندوقتی که سرمایه گذار فیلم هایی چون سرخپوست و متری شیش ونیم پا به این سینما گذاشته، فعالیتی، حرفی یا ادعایی ندیده که فرض را بر این بگیریم که سینمای ایران بی وجود او اوقات و اوضاعی بهتر می داشت، یا می توانست داشته