اخباری برای «شلیک پدافند هوایی در تهران» یافت نشد!