اخباری برای «صدور کارت هوشمند سوخت المثنی» یافت نشد!