مشاهده همه اخبارصفی الدین ارموی

 • تار نوازی زیبا حزن دشتی | فیلم

  موج آنلاین |۱۷ روز قبل
 • تار نوازی در کرد بیات | فیلم

  موج آنلاین |۱۸ روز قبل
 • ضربی بیات اصفهان با نواختن تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۸ روز قبل
 • قطعه سلام استاد حسن کسائی با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۸ روز قبل
 • چهار مضراب دشتى با تار حسین لک | فیلم

  موج آنلاین |۲۰ روز قبل
 • نوازندگی آزاده امیری با تار در نوا | فیلم

  موج آنلاین |۲۱ روز قبل
 • بداهه نوازی تار یک روشندل در ابوعطا | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • اجرای قطعه افسوس با تار | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • دوضربی دشتی استاد شهناز | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • رنگ افشاری درویش خان با تار | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • بداهه نوازی بسیار دیدنی دشتی | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • تار نوازی به یاد لطف الله مجد | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • بداهه نوازی زیبا در دستگاه سه گاه | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • تک نوازی زیبای زنده یاد استاد فرهنگ | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • پیش درآمد اصفهان مرتضی نی داوود | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • بداهه نوازی تار بیات ترک | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • تار نوازی جذاب در دستگاه ماهور | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • تار نوازی در دستگاه همایون | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • تار نوازی در دستگاه همایون | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • موسیقی دستگاهی در راست پنج گاه | فیلم

  موج آنلاین |۲۳ روز قبل
 • تکنوازی تار کیوان ساکت | فیلم

  موج آنلاین |۲۵ روز قبل
 • آواز بیات اصفهان با تار | فیلم

  موج آنلاین |۲۶ روز قبل
 • نوازندگی تار در دستگاه ماهور | فیلم

  موج آنلاین |۲۷ روز قبل
 • تصنیف به اصفهان رو با ساز و آواز | فیلم

  موج آنلاین |۲۹ روز قبل
 • اجرای قطعه رنگ آذربایجانی با تار | فیلم

  موج آنلاین |۲۹ روز قبل
 • تار نوازی در دستگاه همایون | فیلم

  موج آنلاین |۲۹ روز قبل