اخباری برای «عدم تکمیل پروژه مرکز آیینی صبا» یافت نشد!