اخباری برای «عملیات آزادسازی تکریت عراق» یافت نشد!