فرهاد نیلی

  • اقتصاددانِ جهانی

    فصل تجارت |۱۳ روز قبل
  • اقتصاددانِ جهانی

    فصل اقتصاد |۱۳ روز قبل
  • اقتصاددانِ جهانی

    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران |۱۶ روز قبل