اخباری برای «فوت پدر علم ارتباطات ایران» یافت نشد!