اخباری برای «قرار دادن نام سپاه پاسداران» یافت نشد!