قرض گیرنده

  • قرضی که دادن و گرفتنش حرام است

    تبیان |۲۹ روز قبل