۲۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

محمد لاهوتی

»
اعتماد آنلاین |
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت وگو با «اعتمادآنلاین»:

کم و زیاد شدن وزارتخانه ها ارتباطی با کوچک شدن دولت ها ندارد/ در زمان ادغام 2 وزارتخانه صمت و بازرگانی، بازار کشور نابسامان شد/ شلختگی در سیاست گذاری های تجارت خارجی باعث بدنامی صادرکنندگان ایرانی شد/ وزارت بازگانی باید به تولید صادرات محور توجه ویژه ای داشته باشد/ صادرات غیرنفتی باید هدف اولیه وزارت بازرگانی باشد

اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی - محمد لاهوتی ، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در مورد تشکیل وزارت بازرگانی به اعتمادآنلاین گفت: یکی از دلایل رأی آوری قانون پیوستن وزارت بازگانی به وزارت صمت در گذشته این بود که اولاً تصمیم گیری ها یکپارچه شود و از تشتت تصمیم گیری ها و دخالت در امور یکدیگر جلوگیری شود... لاهوتی توضیح داد: اینکه وزارتخانه ها کم یا زیاد شوند رابطه ای با کوچک شدن دولت ها ندارد، چراکه این موضوع جزو سیاست های کلان یک کشور است

استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی منوط نشود
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد

استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی منوط نشود

محمد لاهوتی ، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، از وابسته شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و با بیان این که صادرات از مالیات معاف است و قانون اعطای مشوق ها را به رفع تعهد ارزی منوط کرده، مالیات بر ارزش افزوده باید از این قاعده مستثنی شود چون مشوق نیست... محمد لاهوتی در گفت وگو با روابط عمومی اتاق تهران در این رابطه گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از مطالبات به حق صادرکنندگان بود که به بهانه رسیدگی به دفاتر، شاید ماه ها به طول می انجامید اما اتاق بازرگانی تهران رفع این مساله را پیگیری کرد و به موجب مکاتبه رییس اتاق تهران با معاون اول رییس جمهوری و دستور ایشان به سازمان امور ...