اخبار

محموله های مرتبط

استاندارد آموزشی رانندگی محموله های خطرناک تهیه و تأیید شد
خبر خودرو |

استاندارد آموزشی رانندگی محموله های خطرناک تهیه و تأیید شد

به گزارش خبرخودرو ، با هدف توسعه دانش شغلی و تربیت انسانی ماهر برای فعالان و متقاضیان ورود به بخش حمل ونقل جاده ای کشور استاندارد سازی دوره آموزشی رانندگی محموله های خطرناک تهیه تأیید شد... مهران قربانی عضو هیئت عامل و معاون حمل ونقل این سازمان با بیان این خبر اظهار داشت: با توجه به تفاهم نامه همکاری سازمان متبوع با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه ارتقای دانش نظری و مهارتی شاغلین بخش حمل ونقل جاده ای، همچنین تأکیدات صورت گرفته در کمیسیون ایمنی راه های کشور مبنی بر اهمیت آموزش رانندگان حامل محمولات خطرناک، با تلاش و همکاری صورت گرفته توسط کارشناسان خبره سازمان متبوع، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، انجمن صنفی مجریان آموزشی و فعالان مرتبط بخش خصوصی استاندارد سازی دوره آموزشی رانندگی محموله های خطرناک (حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک) تهیه و توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با کد بین المللی ۸۳۳۲۲۰۱۳۰۱۵۰۰۱۱ ISCO مورد تأیید قرار گرفت