بیش از ۱۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

مرحوم هاشمی رفسنجانی

»
روحانی: با ادامه برجام، سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ دست پیدا می کنیم؛ تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد / در تجربه خروج آمریکا از برجام، ما یک راه بینابین را انتخاب کرده ایم؛ اینکه برجام را حفظ کردیم و تعهدات خود را پله پله کاهش دادیم / در توان هسته ای، از هر زمان دیگری شرایط ما بهتر است / چند سال پیش فقط ۵ نوع سانتریفیوژ داشتیم امروز ۱۵ نوع / آن آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کلاه رفته؛ فکر سرِ خودتان باشید / از ۲۵ میلیون خانوار در کشور ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند؛ از ماه آینده برای این ۱۸ میلیون خانوار ماهانه حمایتی را در نظر می گیریم؛ جزئیات این طرخ در روز های آینده اعلام می شود
انتخاب |

روحانی: با ادامه برجام، سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ دست پیدا می کنیم؛ تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد / در تجربه خروج آمریکا از برجام، ما یک راه بینابین را انتخاب کرده ایم؛ اینکه برجام را حفظ کردیم و تعهدات خود را پله پله کاهش دادیم / در توان هسته ای، از هر زمان دیگری شرایط ما بهتر است / چند سال پیش فقط ۵ نوع سانتریفیوژ داشتیم امروز ۱۵ نوع / آن آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کلاه رفته؛ فکر سرِ خودتان باشید / از ۲۵ میلیون خانوار در کشور ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند؛ از ماه آینده برای این ۱۸ میلیون خانوار ماهانه حمایتی را در نظر می گیریم؛ جزئیات این طرخ در روز های آینده اعلام می شود

عالمان اندیشمندان شعرا، اما دو چهره شاخص این استان مرحوم شهید باهنر و مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی است... روحانی افزود: اگر بخواهم اولین خاطره ام از مردم رفسنجان را بگویم به سال 1340 برمی گردد که بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی دسته جاتی از سراسر ایران به قم آمدند و آن جمعیتی که نظم و شعارهایشان در قم گل کرده بود اجتماع مردم رفسنجان بود و از آن تاریخ من با مردم پرتلاش این دیار آشنا شدم

روحانی: با ادامه برجام، سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ دست پیدا می کنیم؛ تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد / در تجربه خروج آمریکا از برجام، ما یک راه بینابین را انتخاب کرده ایم؛ اینکه برجام را حفظ کردیم و تعهدات خود را پله پله کاهش دادیم / در توان هسته ای، از هر زمان دیگری شرایط ما بهتر است / چند سال پیش فقط ۵ نوع سانتریفیوژ داشتیم امروز ۱۵ نوع / آن آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کلاه رفته؛ فکر سرِ خودتان باشید / از ۲۵ میلیون خانوار در کشور ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند؛ از ماه آینده برای این ۱۸ میلیون خانوار ماهانه حمایتی را در نظر می گیریم؛ جزئیات این طرخ در روز های آینده اعلام می شود
انتخاب |

روحانی: با ادامه برجام، سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ دست پیدا می کنیم؛ تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد / در تجربه خروج آمریکا از برجام، ما یک راه بینابین را انتخاب کرده ایم؛ اینکه برجام را حفظ کردیم و تعهدات خود را پله پله کاهش دادیم / در توان هسته ای، از هر زمان دیگری شرایط ما بهتر است / چند سال پیش فقط ۵ نوع سانتریفیوژ داشتیم امروز ۱۵ نوع / آن آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کلاه رفته؛ فکر سرِ خودتان باشید / از ۲۵ میلیون خانوار در کشور ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند؛ از ماه آینده برای این ۱۸ میلیون خانوار ماهانه حمایتی را در نظر می گیریم؛ جزئیات این طرخ در روز های آینده اعلام می شود

عالمان اندیشمندان شعرا، اما دو چهره شاخص این استان مرحوم شهید باهنر و مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی است... روحانی افزود: اگر بخواهم اولین خاطره ام از مردم رفسنجان را بگویم به سال 1340 برمی گردد که بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی دسته جاتی از سراسر ایران به قم آمدند و آن جمعیتی که نظم و شعارهایشان در قم گل کرده بود اجتماع مردم رفسنجان بود و از آن تاریخ من با مردم پرتلاش این دیار آشنا شدم

روحانی: با ادامه برجام، سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ دست پیدا می کنیم؛ تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد / در تجربه خروج آمریکا از برجام، ما یک راه بینابین را انتخاب کرده ایم؛ اینکه برجام را حفظ کردیم و تعهدات خود را پله پله کاهش دادیم / در توان هسته ای، از هر زمان دیگری شرایط ما بهتر است / چند سال پیش فقط ۵ نوع سانتریفیوژ داشتیم امروز ۱۵ نوع / آن آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کلاه رفته؛ فکر سرِ خودتان باشید / از ۲۵ میلیون خانوار در کشور ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند؛ از ماه آینده برای این ۱۸ میلیون خانوار ماهانه حمایتی را در نظر می گیریم؛ جزئیات این طرخ در روز های آینده اعلام می شود
انتخاب |

روحانی: با ادامه برجام، سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ دست پیدا می کنیم؛ تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد / در تجربه خروج آمریکا از برجام، ما یک راه بینابین را انتخاب کرده ایم؛ اینکه برجام را حفظ کردیم و تعهدات خود را پله پله کاهش دادیم / در توان هسته ای، از هر زمان دیگری شرایط ما بهتر است / چند سال پیش فقط ۵ نوع سانتریفیوژ داشتیم امروز ۱۵ نوع / آن آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کلاه رفته؛ فکر سرِ خودتان باشید / از ۲۵ میلیون خانوار در کشور ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند؛ از ماه آینده برای این ۱۸ میلیون خانوار ماهانه حمایتی را در نظر می گیریم؛ جزئیات این طرخ در روز های آینده اعلام می شود

عالمان اندیشمندان شعرا، اما دو چهره شاخص این استان مرحوم شهید باهنر و مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی است... روحانی افزود: اگر بخواهم اولین خاطره ام از مردم رفسنجان را بگویم به سال 1340 برمی گردد که بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی دسته جاتی از سراسر ایران به قم آمدند و آن جمعیتی که نظم و شعارهایشان در قم گل کرده بود اجتماع مردم رفسنجان بود و از آن تاریخ من با مردم پرتلاش این دیار آشنا شدم