بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

مشاور استاندار

»
استانداری اصفهان |

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در همایش فانوسی برای زندگی با محوریت آگاهی بیشتر جامعه از پدیده مضموم خودکشی شرکت کردند

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در راس هیاتی از فرمانداری به همراه دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان، مدیران محترم شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش شهرستان، رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان، رئیس محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد، سایر مسئولان اداری، اجرایی و انتظامی به همراه خیران و معتمدین محترم محلی و اقشار مختلف ... ... معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در راس هیاتی از فرمانداری به همراه دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان، مدیران محترم شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش شهرستان، رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان، رئیس محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد، سایر مسئولان اداری، اجرایی و انتظامی به همراه خیران و معتمدین محترم محلی و اقشار مختلف ...