اخباری برای «مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه» یافت نشد!