اخباری برای «مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی» یافت نشد!