اخباری برای «مهارآتش سوزی در پتروشیمی خلیج فارس» یافت نشد!