اخباری برای «میزبان ۷۰۰ زائر اربعین حسینی» یافت نشد!