اخبار

نیویورک

نصف جهان |

حصارکشی به سبک آمریکایی

مقامات آمریکایی بعد از این که از تحریم ظریف به خاطر برخی از واکنش ها و تبعات اتخاذ چنین تصمیمی منصرف شدند و نتیجه گیری در مورد این موضوع را به آینده موکول کردند، تصمیم گرفتند که برای دومین سفر ظریف به نیویورک در سال 1398 حاشیه هایی ایجاد کنند و ضمن تعلل در صدور ویزا برای هیات ایرانی، محدودیت هایی را نیز برای تردد این هیأت در این شهر به وجود آورند ...  در حالی که با توجه به مقررات بین المللی وضع شده، آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل متحد به طور معمول نمی تواند مانع حضور هیأت یک عضو سازمان ملل در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر اجلاس های این سازمان باشد ولی تاکنون آمریکایی ها به بهانه های مختلف از اجرای این قانون سرباز زده اند و موانعی برای حضور هیأت های کشورهایی که عضو رسمی و یا ناظر سازمان ملل متحد هستند ایجاد کرده و محدودیت هایی را نیز برای تردد آنها در سطح شهر نیویورک اعمال کرده اند