اخباری برای «هیچکس چنین انتظاری را نداشت» یافت نشد!