اخباری برای «وضعیت جایگاه‌های سوخت کشور» یافت نشد!