اخباری برای «پایان روز هفتم جام جهانی ۲۰۱۹» یافت نشد!