۶۹ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

چرخه اقتصادی کشور

»
انتخاب |

درباره راهکار مسعود نیلی برای پایان دادن به عدم تعادل های اقتصاد / آقای نیلی! چرا وقتی سیاستگذار و تصمیم گیر بودید، از این طرح ها ارائه نکردید؟ اکنون که درآمد نفت کاهش یافته و شما هم کنار رفته اید، به یاد «فرار از چرخه مخرب نفتی» افتاده اید؟

مسعود نیلی از مهمترین مشاوران حسن روحانی و از افراد تصمیم گیر اصلی در حوزه اقتصادی از ابتدای دولت روحانی تا سال 97 بود که در اواسط این سال پس از بروز نابسامانی های اقتصادی ، افزایش تورم و بحران ارزی، و بهه دنبال چند تغییر در پست های اقتصادی کشور ، از دولت کناره گیری کرد... او که خود 5 سال در میان حلقه اصلی مشاوران اقتصادی روحانی و نیز دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی بود، پس از خروج از دولت با انتشار یادداشتی، به اراه راهکار درباره «فرار از چرخه مخرب نفتی» پرداخته است؛ اما چرا او در زمانی که از مهمترین تصمیم گیران اقتصادی دولت بود، این راهکارها را ارائه و پیاده نکرد؟