اخباری برای «گام دوم کاهش تعهدات برجامی» یافت نشد!