اخباری برای «گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران» یافت نشد!