اخباری برای «گفتگوی تلفنی اوباما با روحانی» یافت نشد!