اخباری برای «68 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه ها» یافت نشد!