۳۵ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

FATF و CFT

»
تیک |

ضرب الاجل FATF برای ما اهمیتی ندارد / اکنون ضرورتی در مجمع برای تصویب لوایح پالرمو و CFT دیده نمی شود / در مورد لوایح FATF، اعضای مجمع به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF مشخص شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا تاکنون از ... ... عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا تاکنون از ...

روزنو |

ضرب الاجل FATF برای ما اهمیتی ندارد / اکنون ضرورتی در مجمع برای تصویب لوایح پالرمو و CFT دیده نمی شود / در مورد لوایح FATF، اعضای مجمع به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF مشخص شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا تاکنون از ... ... عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا تاکنون از ...

ساعت 24 |

باهنر: ضرب الاجل FATF برای ما اهمیتی ندارد / اکنون ضرورتی در مجمع برای تصویب لوایح پالرمو و CFT دیده نمی شود / در مورد لوایح FATF، اعضای مجمع به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF مشخص شود

ساعت24-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا ... ... باهنر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا تاکنون از اجرای مفاد مشخص شده ...

خبرداغ |

محمدرضا باهنر: ضرب الاجل FATF برای ما اهمیتی ندارد / اکنون ضرورتی در مجمع برای تصویب لوایح پالرمو و CFT دیده نمی شود / در مورد لوایح FATF، اعضای مجمع به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF مشخص شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا تاکنون از ... ... باهنر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با کارگروه FATF اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده اند که ابتدا بازخورد تعهدات قبلی ایران در مفاد FATF از سوی این نهاد مشخص شود و ما ببینیم آیا تاکنون از اجرای مفاد مشخص شده ...