آخرین اخبار پایگاه خبری دفتر وکالت

 • مشاوره طلاق توافقی

  عمومی |
 • مشاوره تنظیم سند

  عمومی |
 • اساسنامه ساختمان

  عمومی |
 • درخواست تشکیل جلسه ساختمان

  عمومی |
 • نمونه اطلاعیه جلسه ساختمان

  عمومی |
 • نمونه قرارداد رستوران

  عمومی |
 • طلاق توافقی

  عمومی |
 • طلاق

  عمومی |
 • سلب حضانت طفل بدسرپرست

  عمومی |
 • مشارکت نامه کاری

  عمومی |
 • نگاه کردن و سرک کشیدن مداوم در منزل دیگری

  عمومی |
 • اقدام قانونی برای طفل بدسرپرست

  عمومی |
 • تقاضای تخلیه مستاجر از سوی یکی از موجرین

  عمومی |
 • ثبت ازدواج مجدد

  عمومی |
 • هزینه دادرسی خسارت تاخیر در تادیه

  عمومی |
 • نصب امین قانونی برای ناتوان یا بیهوش یا بیمار

  عمومی |
 • نصب دوربین در مشاعات ساختمانی

  عمومی |
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  عمومی |
 • توافق در امور مالی بیش از میزان خسارت تاخیر در تادیه

  عمومی |