ردخون / خائن شماره ۳

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳
ردخون / خائن شماره ۳
در سازمان مجاهدین خلق افرادی که بعد از تغییر ایدئولوژی سازمان از اسلام به مارکسیسم-لنینیسم، به انتقاد برخاسته بودند، «خائن» خوانده می شدند.

دریافت فیلم

[ مشاهده متن کامل ردخون / خائن شماره ۳ جهان نیوز ]