نقش مدیران آموزشی در ایجاد جوّ اخلاقی و حمایت های اجتماعی و رابطه آن با عملکرد سازمانی

دریافت خبر : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱:۵۲
نقش مدیران آموزشی در ایجاد جوّ اخلاقی و حمایت های اجتماعی و رابطه آن با عملکرد سازمانی
پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش مدیران آموزشی در ایجاد جوّ اخلاقی در مدارس و حمایت های اجتماعی و رابطه آن با عملکرد سازمانی انجام شده است.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش مدیران آموزشی در ایجاد جوّ اخلاقی در مدارس و حمایتهای اجتماعی و رابطه آن با عملکرد سازمانی انجام شده است. طرح کلی پژوهش، همبستگی بوده است. بدین منظور 160 معلم به روش نمونه ­گیری تصادفی از میان معلمان متوسطه اول شهر یزد از دو ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش انتخاب شدند که از این عده 152 نفر به پرسشنامه ها به­طور کامل پاسخ دادند. در این پژوهش از مقیاس حمایت اجتماعی اقتباس شده از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری واندوردوف و مایز، پرسشنامه عملکرد سازمانی لائو و می و پرسشنامه جوّ اخلاقی ویکتور و کولن استفاده شده است. به ­منظور تحلیل آماری داده ها، تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چندعاملی به کار رفته است. یافته های تحقیق نشان می­دهند که دیدگاه مدیران آموزشی بر جوّ اخلاقی مدارس اثر می گذارد و نوع جوّ اخلاقی ایجاد شده و حمایت های اجتماعی مدیران آموزشی و همکاران بر عملکرد سازمانی معلمان نقش تعیین کننده ای دارد. نتایج نشان می­دهند که از میان 5 نوع جوّ اخلاقی دیدگاه کولن، تأکید بر اجرای صرف قوانین و دیدگاه ابزاری از اولویتهای اصلی مدیران آموزشی ...

[ مشاهده متن کامل نقش مدیران آموزشی در ایجاد جوّ اخلاقی و حمایت های اجتماعی و رابطه آن با عملکرد سازمانی فارس نیوز ]